Koja je razlika izmedu Isusa i Krišne?

Odgovor: u suštini nema razlike u poruci Krišne i poruci Isusa. Kakav Otac, takav sin.

U stvari ako naidete na kakav sukob, raditi ce se o tome da je s vremenom cijelom jednom površnom teološkom strukturom prekriveno Isusovo ucenje. Kao takvo, morate razlikovati izmedu Isusa vjerovanja i dogme te Isusa Povijesti.

Bez sumnje, Isus je propovijedao savršeno i njegova univerzalna poruka nerazlicita je od ucenja Krišne: covjek mora promijeniti svoje srce, odreci se osjetilnog zadovoljavanja i okrenuti se ka Bogu sa potpunom odlucnošcu - "Ljubi Gospodina Boga svoga iz sveg srca svojeg, iz sve duše svoje i iz sve snage svoje".

To je srce i suština Isusovog ucenja i takva bhakti - cista devocija za Vrhovnog Gospodina - bila je u srži njegova života. Ona je srž bilo koje istinske duhovnosti.

man-mana bhava mad-bhakto mad-yaji mam namasukuru
mam evaisyasi satyam te pratijane priyo 'si me

"Uvijek misli na Mene, postani Moj bhakta, obožavaj Me i odavaj Mi poštovanje. Tako ceš zasigurno doci k Meni. To ti obecavam, jer si Moj veoma dragi prijatelj" (Bhagavad-gita 18:65).

tesam satata-yuktanam bhajatam priti-purvakam
dadami buddhi-yogam tam yena mam upayanti te

"Onima koji Me uvijek služe s ljubavlju dajem razumijevanje kojim mogu doci k Meni" (Bhagavad-gita 10:10).

tesam evanukampartham aham ajnana-jam tamah
nasayamy ama-bhava-stho jnana-dipena bhasvata

"Da bi im iskazao posebnu milost, Ja, koji prebivam u njihovim srcima, blistavom svjetiljkom znanja uništavam tamu rodenu od neznanja" (Bhagavad-gita 10:11).

Veliki duhovni ucitelj Šrila Bhaktivinoda Thakur poucava:

manasa deho geho jo kichu mor arpilun tuwa pade nanda-kisor

"Moj um, moje tijelo, moj dom, štogod posjedovao, nudim, moj Gospodine, Tebi".

A Šrila Rupa Gosvami, izravni ucenik Šri Krišne Caitanye, kaže:

sarvopadhi-vinirmuktam tat-paratvena nirmalam
hrsikena hrsikesa-sevanam bhaktir ucyate

"Kada osoba sva osjetila ukljuci u službu Vrhovnog Gospodina, gospodara svih osjetila, a duša vrši cisto služenje Vrhovnoga, ona je oslobodena svih materijalnih imenovanja i njena su osjetila procišcena" (Narada-pancaratra citirana u Bhakti-rasamrta-sindhu 1.1.12).

Takva služba Gospodina obuhvaca cijeli život osobe i jednostavno nije važno da li je takvu istinu izgovorio Isus ili Šri Krišna - otac i sin jedno su u duhu i jedno u ljubavi: poruka je ista - Isus je propovijedao intenzivan duhovni život, zaboravljanje doma i rodbine i svega te okretanje Bogu, potpuno, u cistoj devociji:

"...a želiš li biti savršen, idi, prodaj što imaš i podaj siromasima pa ceš imati blago na nebu. A onda dodi i slijedi me." (Matej 19:21)

"...Ne budite zabrinuti za život svoj (...). Pogledajte ptice nebeske - niti siju niti žanju niti sabiru u žitnice, a ipak ih hrani vaš nebeski Otac. Zar niste vi vredniji od njih?(...) I za odijelo što ste zabrinuti? Promotrite poljske ljiljane, kako rastu! Ne muce se niti predu. A kažem vam: ni Salomon se u svoj svojoj slavi ne zaodjenu kao jedan od njih (...). Nemojte dakle zabrinuto govoriti: "Što cemo jesti?" ili: "Što cemo piti?" ili: "U šta cemo se obuci?"(...).Tražite stoga najprije Božje kraljevstvo i pravednost Njegovu, a sve ce vam se ostalo dodati." (Matej 6:26-33)

"Ištite i dat ce vam se! Tražite i naci cete! Kucajte i otvorit ce vam se! Doista, tko god ište, prima; i tko traži, nalazi; i onomu koji kuca, otvorit ce se. Ta ima li koga medu vama da bi svojemu sinu, ako ga zaište kruha, kamen dao? Ili ako ribu zaište, zar ce mu zmiju dati? Ako dakle vi, koji ste zli, znate dobrim darima darivati djecu svoju, koliko ce više Otac vaš, koji je na nebesima, dobrima obdariti one koji ga zaištu!" (Matej 7:7-11).

"Drugi mu od ucenika rece: "Gospodine, dopusti mi da prije odem i pokopam svoga oca." Isus mu kaže: "Slijedi me. Neka mrtvi pokapaju svoje mrtve."" (Matej 8:21-22)
Mi ne možemo ni shvatiti koliko je to radikalna izjava u orijentalnom društvu, gdje je dužnost sina da pokopa svog oca bezuvjetna. To je taj "Wanderradikalismus" /putujuci radikalizam/ (Gert Theissen) izvornog Isusovog pokreta. To je glas Isusa i poruka iza koje je Isusov pokret povijesti stajao. Te su rijeci glazbe za naše uši.

Ovdje možemo cuti taj isti stari glas koji govori iz srca i korijena svake izvorne tradicije:

sarva-dharman parityajya mam ekam saranam vraja
aham tvam sarva-papebhyo moksayisyami ma sucah

"Ostavi sve vrste religija i samo se predaj Meni. Oslobodit cu te svih grešnih posljedica. Ne boj se." (Bhagavad-gita 18:66)

Takvo je transcendentalno znanje univerzalno, nije podložno promijeni i nije podložno spekulacijama teologa i filozofa. Ono je raja-vidya raja-guhyam, "kralj naobrazbe, tajnije od svih tajni", pavitram idam uttamam, "najcišce i najsavršenije", pratyaksavagamam dharmyam, "zahvaljujuci spoznaji omogucuje neposredno opažanje jastva; savršenstvo je religije" i sukham kartum avyayam, "vjecno je i s radošcu se primjenjuje". (Bhagavad-gita 9:2)

Sve o cemu ovisi je predavanje duše i potpuno prepuštanje volji Vrhovnog Gospodina - "...Oce, ako nije moguce da me caša mine da je ne pijem, budi volja tvoja..." (Matej 26:42), "...Dodi kraljevstvo tvoje! Budi volja tvoja, kako na nebu tako i na zemlji..." (Matej 6:10).

A kao rezultat takve predaje, Šri Krišna Se razotkriva Svome bhakti:

ye yatha mam prapadyante tams tathaiva bhajamy aham

"Kako Mi se netko preda, tako mu se Ja razotkrivam." (Bhagavad-gita 4.11)
Bez obzira na religiju, rasu ili narodnost:

samo 'ham sarva-bhutesu na me dvesyo 'sti na priyah

"Nisam pristran ni prema kome. Jednak sam prema svima." (Bhagavad-gita 9:29)

Stoga je duhovni život prakticno provjerljivo iskustvo. Provoden pod vodstvom velikih duša, svatko ga može iskusiti, svugdje i u svako doba.

Nažalost, vecina Kršcana je uvjetovana teološkim konstruktima koje ih se dugo poducavalo. Teško im je otvoriti svoje umove kako bi dopustili izvornom konceptu da ude. Moramo biti puni razumijevanja i pokušati pomoci onima koji žele shvatiti.

U vezi toga vrlo cijenimo iskrene pokušaje i iznimnu hrabrost ucenjaka Novog Zavjeta u njihovoj 150-godišnjoj Potrazi za Isusom - od H.S. Raimarusa do F. Straussa, od A. Schweitzera do R. Bultmanna i u novije vrijeme od J. Bornekamma do J.D. Crossana, J.S. Cloppenborga, Burton L. Macka i Marcus J. Borga. Da samo spomenemo nekolicinu. Ovi su ljudi pridonijeli izuzetne doprinose kako bi oslobodili naše umove od prijašnjih nametanja.

Samo kako bi nas vratili Isusu Povijesti.

  1. Uvod
  2. Tko je bio Isus?
  3. Da li su Isus i Kri¹na ista osoba?
  4. Da li je obo¾avanje Isusa u skladu s obo¾avanjem Kri¹ne?
  5. Razlika izmedu Isusa i Kri¹ne.

O autoru
2002 Klaus Peter Brinkmann